REGULAMENT PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII PRELUCRĂRILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE - DEMAR MOB DESIGN SRL

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE SCOPUL ŞI SFERA DE APLICARE

Art. 1

 • (1) Prezentul Regulament are ca scop stabilirea unor norme de conduită pentru asigurarea unui nivel satisfăcător de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate de către DEMAR MOB DESIGN SRL, denumită în continuare DEMAR MOB DESIGN SRL, operator.
 • (2) Normele de conduită stabilesc exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care DEMAR MOB DESIGN SRL le are în domeniul protecţiei persoanelor în privinţa datelor cu caracter personal, în relaţiile instituţiei cu persoanele vizate, cu alte instituţii, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice.
 • (3) Normele cuprinse în prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligaţii legale imperative sau deontologice ce revin DEMAR MOB DESIGN SRL.

DEFINIREA TERMENILOR

Art. 2

 • (1) Termenii folosiţi au următorul sens:

  • a) persoana vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
  • b) a colecta - a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal de la persoanele prevăzute la lit. a)
  • c) a dezvălui - a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date cu caracter personal, în afara operatorului;
  • d) a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de către şi în interiorul operatorului;
  • e) consimţământ - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;
  • f) nivel de protecţie şi de securitate adecvat al prelucrărilor de date cu caracter personal - nivelul de securitate proporţional riscului, pe care îl comportă prelucrarea faţă de datele cu caracter personal respective şi faţă de drepturile şi libertăţile persoanelor şi conform cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere şi actualizate corespunzător stadiului dezvoltării tehnologice şi costurilor implementarii acestor măsuri;
 • (2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal, stocare, operator, terţ, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

ADOPTAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Art. 3

Prezentul Regulament a fost adoptat de catre DEMAR MOB DESIGN SRL din data de 08.05.2018, cu posibilitatea revizuirii periodice, în funcţie de modificările şi completările legislative aplicabile, precum şi de nivelul de dezvoltare tehnologică.

CADRUL LEGAL

Art. 4

În vederea elaborării prezentului Regulament s-a avut în vedere respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001.

CAPITOLUL II: PRINCIPIILE ŞI CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE DEMAR MOB DESIGN SRL LEGALITATEA ŞI TRANSPARENTA

Art. 5

DEMAR MOB DESIGN SRL recunoaşte şi respectă dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, prelucrarea datelor cu caracter personal desfăşurându-se în conformitate cu prevederile legale în vigoare precizate la art. 4 din prezentul Regulament.

RESPONSABILITATEA

Art. 6

 • (1) DEMAR MOB DESIGN SRL utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prin intermediul unei baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la persoanele vizate prin consimţământul acestora şi informaţii furnizate de orice sursă externă autorizată de lege;
 • (2) DEMAR MOB DESIGN SRL este responsabilă pentru datele cu caracter personal referite la al. 1, aflate sub controlul său, precum şi pentru datele transferate către terţi.

LEGITIMITATEA SCOPULUI COLECTĂRII

Art. 7

 • (1) În DEMAR MOB DESIGN SRL colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase,neloiale sau ilegale este interzisă.
 • (2) Persoanele vizate vor fi informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul prelucrării precum şi consecinţele refuzului acestora de a furniza DEMAR MOB DESIGN SRL datele solicitate.
 • (3) Scopurile pentru care se colectează date se precizează în scris, într-un limbaj uşor accesibil pentru persoanele vizate.

CONSIMŢĂMÂNTUL

Art. 8

 • (1) În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, se cere consimţământul persoanelor vizate. Acesta constituie, alături de Ordinul nr. 4651/2009, garanţii care însoţesc dezvăluirea datelor către terţi.
 • (2) Consimţământul de colectare a datelor cu caracter personal se exprimă prin completarea de declaraţii însoţite de note de informare a persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • (3) Persoana vizata îşi poate retrage consimţământul în orice moment, sub condiţia avizării prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizata în legatura cu procedura şi efectele retragerii consimţământului.

LEGITIMITATEA DEZVALUIRII

Art. 9

 • (1) DEMAR MOB DESIGN SRL va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizata îşi da anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege.
 • (2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajaţilor DEMAR MOB DESIGN SRL, în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

LEGITIMITATEA STOCĂRII

Art. 10

 • (1) DEMAR MOB DESIGN SRL se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplinii scopurilor pentru care acestea au fost colectate.
 • (2) Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.
 • (3) Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenţie şi de opoziţie.
 • (4) Datele cu caracter personal in vederea ocuparii unui loc de munca in compania Demar Mob Design vor fi pastrate pentru o perioada de 6 luni, conform legislatiei europene.
 • (5) În urma verificărilor periodice datele cu caracter personal deţinute de operator, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

SECURITATEA PRELUCRARILOR

Art. 11

DEMAR MOB DESIGN SRL are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, În acest scop la bazele de date vor avea acces numai persoane autorizate , iar copierea datelor se va putea face numai la locul în care sunt gestionate.

DREPTUL DE INFORMARE

Art. 12

 • (1) La cerere, atunci cand legea nu interzice, DEMAR MOB DESIGN SRL va comunica informaţii referitoare la: categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, sursele de la care au fost colectate datele cu caracter personal, scopurile prelucrării, precum şi dacă, respectiv unui terţ i-au fost dezvăluite aceste date.
 • (2) În cazul în care dezvaluirea datelor este impusa de lege (de exemplu, în vederea executării unei hotărâri judecătoreşti), DEMAR MOB DESIGN SRL se va asigura ca terţul care solicita dezvaluirea acţionează în conformitate cu dispoziţiile legale incidente, iar cererea priveşte numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrării. Persoana vizata va fi informată în legatura cu dezvaluirea, numai dacă legea permite.

DREPTUL DE ACCES

Art. 13

 • (1) Pesoanele vizate au dreptul să se informeze cu privire la datele personale proprii deţinute de DEMAR MOB DESIGN SRL, utilizând în acest scop diverse căi comunicare (email: office@demarmob.ro, cerere scrisă)
 • (2) O persoană vizată nu are dreptul de a accesa datele cu caracter personal ale altei persoane vizate.

DREPTUL DE INTERVENŢIE

Art. 14

 • (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactităţii şi a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum şi de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestaţii.
 • (2) DEMAR MOB DESIGN SRL va păstra o evidenţă a contestaţiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, precum şi o evidenţă a datelor transferate către alţi operatori. Evidenţele vor conţine datele care au fost rectificate şi datele care au fost transferate.
 • (3) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informaţiilor transmise de persoanele vizate, precum şi prin informaţiile furnizate de orice sursă externă autorizata de lege.

DREPTUL DE OPOZIŢIE

Art. 15

 • (1)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • (2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
 • (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

SOLUŢIONAREA PLANGERILOR

Art. 16

 • (1) DEMAR MOB DESIGN SRL este obligată să rezolve plângerile şi orice alte cereri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III: DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 17

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa DEMAR MOB DESIGN SRL din data de 08.05.1018, cu posibilitatea fi revizuirii periodice, în funcţie de modificările şi completările legislative aplicabile, precum şi de nivelul de dezvoltare tehnologică.
Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

                                                                       

SC DEMAR MOB DESIGN SRL

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Destinatari: - Candidati la un post vacant in cadrul DEMAR MOB DESIGN SRL.
Stimata doamna /Stimate domn,

DEMAR MOB DESIGN SRL (denumita in continuare „DEMAR MOB DESIGN”), persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Cluj Napoca, str. Aleea Godeanu, nr. 3, ap. 11, judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/575/2015, cod unic de inregistrare 32823129, atribut fiscal „RO,” reprezentata legal de catre asociat si administrator – Marius Alin Bob.

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti posibilitatea de a ne transmite o solicitare la adresa de e-mail office@demarmob.ro.

Va prelucram date cu caracter personal in scopuri determinate!

Avand in vedere transmiterea candidaturii/CV-ului dumneavoastra (in format fizic la punctul de lucru DEMAR MOB DESIGN/pe email/online in cadrul site-ului societatii, etc), in scopul aplicarii la una dintre pozitiile vacante in cadrul societatii noastre, va prelucram datele cu caracter personal in vederea evaluarii candidaturii dumneavoastra (selectare/recrutare).

Va prelucram datele cu caracter personal in temeiul consimtamantului exprimat prin trimiterea voluntara a CV-ului si/sau prin crearea voluntara a contului si profilului online de candidat.

La crearea contului online, aveti posibilitatea de a selecta pentru ce categorie de posturi doriti ca datele dumneavostra sa fie vizibile: 1. posturile pentru care ati aplicat; 2. posturile disponibile din cadrul companiei.

Va sprijinim cu interes in identificarea postului potrivit in cadrul companiei noastre. Din acest motiv, datele dumneavoastra sunt inscrise in baza de candidati a companiei Demar Mob Design. Utilizam aceasta baza de date pentru a va contacta si informa despre posturile disponibile care sunt adecvate profilului dumneavoastra. In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice astfel incat sa ne putem stabili programele interne de recrutare.

Datele cu caracter personal prelucrate, constau in principal in: nume si prenume, data nasterii, adresa domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, ocupatia, etc.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt divulgate altor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre partenerii nostri contractuali, cum ar fi furnizorii de servicii operationale de IT – de ex. furnizorul software-ului de recrutare.

Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului individual de munca sau este permisa de lege.
 • Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

 • prin posta la adresa: Mun. Cluj Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 1-3-5, spatiul comercial nr. 3, jud. Cluj, magazin DEMAR MOB DESIGN - in atentia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
 • prin email la adresa: office@demarmob.ro

 • Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

  Perioada de pastrare

  Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara evaluarii candidaturii dumneavoastra sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila. Astfel:

 • datele incluse in profilul candidaturii dumneavoastra pentru un anumit post disponibil, precum si datele incluse pe CV-urile depuse in format fizic, vor fi stocate in baza de date pana la 12 (douasprezece) luni dupa ce s-a incheiat procesul de recrutare pentru postul respectiv;
 • datele incluse in profilul dumneavoastra general de candidat, in cazul in care nu au fost sterse in prealabil de catre dumneavoastra, vor fi stocate timp de 12 (douasprezece) luni.
 • Mentionam ca la fiecare conectare pe platforma online, perioada de stocare se prelungeste cu 12 (douasprezece) luni. In cazul in care, timp de 12 (douasprezece) luni nu accesati contul, acesta se va dezactiva in mod automat.

  Securitatea datelor cu caracter personal

  Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

  DEMAR MOB DESIGN S.R.L.